د اوبو بریښنا سټیشنونه (په بهر کې)

پروژه (10)

د پوسو I د بریښنا سټیشن، اندونیزیا

د هیدرولیک دروازې، د ګینټری کرین، ثابت وینچ هویسټ

پروژه (9)

Nam Ou River Cascade2 د اوبو بریښنا سټیشن، لاوس

د کثافاتو ریک، ریډیل دروازه

پروژه (11)

Nam Ou River Cascade2 د اوبو بریښنا سټیشن، لاوس

د کثافاتو ریک، ریډیل دروازه

پروژه (12)

د کاچي د بریښنا سټیشن، کوسټاریکا

هیدرولیک دروازې، hoists